facebook

Regulamin

Sklep internetowy ekologicznytarg.pl prowadzony jest przez:
JULEKO Bogumiła Krzycka
ul. Piaskowa 58
05-075 Warszawa
NIP: 5291664574
Rachunek bankowy Idea Bank: 52 1950 0001 2006 0774 4565 0002

Regulamin sklepu internetowego ekologicznytarg.pl:

I. INFORMACJE OGÓLNE
Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym www.ekologicznytarg.pl  

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Sprzedawcy - rozumie się przez to Bogumiłę Krzycką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą JULEKO Bogumiła Krzycka z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Piaskowa 58, 05-075 Warszawa, NIP 5291664574, REGON 147133684, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
2. Zamawiającym - rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawą i zdolność do czynności prawnej, nabywającą produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.ekologicznytarg.pl
3. Sklepie - rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ekologicznytrag.pl. Sprzedawca zapewnia dostarczenie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z informacjami podanymi w zakładce „Dostawa i Płatność”.
4. Towarze - rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.
5. Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
6. Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z dokonanym przez niego Zamówieniem.

II. REJESTRACJA
1. Rejestracja w sklepie internetowym www.ekologicznytarg.pl jest bezpłatna i dobrowolna.
2. W celu dokonania rejestracji w sklepie Zamawiający powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
3. W przypadku gdy dane Zamawiającego wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie Zamawiający zobowiązany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia Do stanu zgodnego z rzeczywistością.
4. W sytuacji gdy dane Zamawiającego, wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Zamawiający jest zobowiązany do ich aktualizacji.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci internetowej.
2. Zamówienia są przyjmowane we wszystkie dni roku przez całą dobę po uprzedniej rejestracji kupującego na stronie www.ekologicznytarg.pl.
3. Zamówienia są realizowane zgodnie z informacjami zawartymi w zakładce „Dostawa i Płatność”.
4. W Zamówieniu Zamawiający może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT (komentarz do zamówienia).
5. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
6. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Zamawiającego.
7. Zamawiający może również wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres informacji o produktach związanych z działalnością Sprzedawcy w ramach usługi Newsletter.
8. W celu złożenia zamówienia Zamawiający powinien dodać do „koszyka” produkt który zamierza kupić. Dodanie produktu do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane i usuwane z „koszyka”.
9. „Koszyk” umożliwia Zamawiającemu  zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
10. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty oraz określić rodzaj wysyłki i formę płatności. A następnie wybrać opcje „złóż zamówienie” i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami.
11. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia są potwierdzane drogą mailową. Za chwile zawarcia umowy uważa się klikniecie w nadesłany link aktywacyjny. W przypadku wcześniejszej wpłaty zamówienie uważa się z a przyjęte w momencie zaksięgowanie pieniędzy na koncie.
12. Zamówienie zrealizowane będzie pod adres wskazany przez Zamawiającego.  
13. Login i hasło mają charakter poufny i Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający.
14. Składając Zamówienie Zamawiający akceptuje niniejszy Regulamin. Zamawiający jest związany niniejszym Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Zastosowanie postanowień innych niż wynikające z Regulaminu lub wyraźnego przepisu prawa, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy jest niedopuszczalne.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Realizacja Zamówienia następuje w przypadku zamówień realizowanych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od:
 zaksięgowania wpłaty na koncie firmowym, w przypadku płatności przelewem.
2. Realizacja Zamówienia następuje natychmiast w przypadku zamówień realizowanych za pośrednictwem pracowników sprzedawcy:

  • od momentu potwierdzenia przez ekologicznytarg.pl przyjęcia Zamówienia do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym, w przypadku płatności przelewem
  • od momentu potwierdzenia przez ekologicznytarg.pl przyjęcia Zamówienia do realizacji, w przypadku płatności za pobraniem (gotówką).

3. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT na życzenie Zamawiającego.
4. Zamawiający ma do wyboru następujące płatności

  • przelewem - wpłata na konto bankowe firmy
  • gotówka przy odbiorze
  • płatność za pośrednictwem systemu PayU

5. Zamawiający dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od adresu doręczenia zamówienia.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień juz złożonych.
7. Sklep ekologicznytarg.pl zastrzega sobie prawo by NIE realizować zamówienia lub wstrzymać się z jego realizacją, gdy:

  • dane Zamawiającego są nieprawdziwe lub nieprawidłowe,
  • Zamawiający nie przestrzega regulaminu,
  • formularz zamówienia jest wypełniony nieprawidłowo,
  • zamówienie wzbudza wątpliwość, co do osoby Zamawiającego,
  • w sytuacji chwilowego braku towaru w sklepie nieuwidocznionego na stronie www.ekologicznytarg.pl (o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego).

8. W przypadku odmowy realizacji Zamówienia, niedostępności opłaconych przez Zamawiającego towarów lub w przypadku anulowania przez Zamawiającego złożonego Zamówienia, sklep ekologicznytarg.pl dokona zwrotu nadpłaconej kwoty. Zamawiającemu nie będą przysługiwać żadne inne roszczenia w tym zakresie.
9. Koszty przesyłki pocztowej są ustalane według cennika Poczty Polskiej znajdującego się pod adresem www.poczta-polska.pl, natomiast koszty dostarczenia towaru za pośrednictwem pracowników Sprzedawcy lub firmy kurierskiej są szczegółowo określone w zakładce "Dostawa i płatność".

V. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przez Zamawiającego wysłanego Zamówienia będzie traktowana jako naruszenie niniejszego regulaminu.

2. W razie niezgodności (zawartości lub uszkodzenia) dostawy ze złożonym zamówieniem, Zamawiający powinien powiadomić o tym Sprzedawcę i odmówić przyjęcia Produktów, których nie zamawiał lub zostały uszkodzone w transporcie.

3. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Zamawiający zobowiązany jest wypełnić wraz z dostawcą protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą, po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego.

4. Zamawiający powinien poinformować o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży – wysyłając email na adres:  zamowienia@ekologicznytarg.pl. Do reklamacji należy załączyć zdjęcie produktu (jeśli wadę można fotografować).
Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie do 14 dni.

5. Sprzedawca zwraca Zamawiającemu należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto z którego została dokonana zapłata za Zamówienie bądź w przypadku płatności gotówką na konto wskazane przez Zamawiającego, bądź przekazem pocztowym.

6. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.

7. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej Sprzedawcy nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru (w szczególności wynikające z kolorów – Sprzedawca oferuje produkty spożywcze, które mogą się różnić w zależności od partii towaru).

8. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. Z 2000r. Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami) Zamawiający może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania i musi być zwrócony w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu. Towar niespełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty.

8.1. Zamawiający może odstąpić od umowy, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, składając stosowne Oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni i wysyłając je na adres JULEKO Bogumiła Krzycka ul. Piaskowa 58, 05-075 Warszawa lub na adres email zamowienia@ekologicznytarg.pl . Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta).

8.2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.2.1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.3. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Zamawiający powinien zapakować i zabezpieczyć odsyłane Towary tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie do Sprzedawcy.

8.3.1. Zwracane Towary należy odesłać na adres: JULEKO Bogumiła Krzycka, ul. Piaskowa 58, 05-075 Warszawa.

8.3.2. Zamawiający ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

8.3.3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Zamawiającego odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

8.4. Termin 14 dniowy, w którym Zamawiający może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

8.5. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku:

8.5.1. produktów spożywczych, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.5.2. dostarczania Towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami.

8.6. W wypadku Usługobiorców Przedsiębiorców, Usługodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy odpowiedniego oświadczenia.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Wszystkie dane osobowe są gromadzone wyłącznie na potrzeby firmy JULEKO Bogumiła Krzycka. Dane podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. „O ochronie danych osobowych" Dz.U. 133/97 poz. 883. Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę JULEKO Bogumiła Krzycka wyłącznie dla jej potrzeb.
2. Zamawiający ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

JULEKO Bogumiła Krzycka

Ul. Piaskowa 58

05-075 Warszawa

www.ekologicznytarg.pl

zamowienia@ekologicznytarg.pl

+48 694978128

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

Data zawarcia umowy:

 

Imię i nazwisko konsumenta:

 

Adres konsumenta:

 

Numer zamówienia:

 

Data wysłania formularza:

 

Podpis konsumenta: