facebook

Regulamin

Sklep internetowy ekologicznytarg.pl prowadzony jest przez:
JULEKO Bogumiła Krzycka
ul. Piaskowa 58
05-075 Warszawa
NIP: 5291664574
Rachunek bankowy Idea Bank: 52 1950 0001 2006 0774 4565 0002

Regulamin sklepu internetowego ekologicznytarg.pl:

I. INFORMACJE OGÓLNE
Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym www.ekologicznytarg.pl  

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Sprzedawcy/ Administratora Danych-  działalność gospodarczą pod nazwą JULEKO Bogumiła Krzycka z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Piaskowa 58, 05-075 Warszawa, NIP 5291664574, REGON 147133684, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
2. Zamawiającym - rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawą i zdolność do czynności prawnej, nabywającą produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.ekologicznytarg.pl
3. Sklepie - rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ekologicznytrag.pl. Sprzedawca zapewnia dostarczenie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z informacjami podanymi w zakładce „Dostawa i Płatność”.
4. Towarze - rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.
5. Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
6. Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z dokonanym przez niego Zamówieniem.

II. REJESTRACJA
1. Rejestracja w sklepie internetowym www.ekologicznytarg.pl jest bezpłatna i dobrowolna.
2. W celu dokonania rejestracji w sklepie Zamawiający powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
3. W przypadku gdy dane Zamawiającego wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie Zamawiający zobowiązany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia Do stanu zgodnego z rzeczywistością.
4. W sytuacji gdy dane Zamawiającego, wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Zamawiający jest zobowiązany do ich aktualizacji.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci internetowej.
2. Zamówienia są przyjmowane we wszystkie dni roku przez całą dobę po uprzedniej rejestracji kupującego na stronie www.ekologicznytarg.pl.
3. Zamówienia są realizowane zgodnie z informacjami zawartymi w zakładce „Dostawa i Płatność”.
4. W Zamówieniu Zamawiający może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT (komentarz do zamówienia).
5. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
6. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Zamawiającego.
7. Zamawiający może również wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres informacji o produktach związanych z działalnością Sprzedawcy w ramach usługi Newsletter.
8. W celu złożenia zamówienia Zamawiający powinien dodać do „koszyka” produkt który zamierza kupić. Dodanie produktu do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane i usuwane z „koszyka”.
9. „Koszyk” umożliwia Zamawiającemu  zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
10. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty oraz określić rodzaj wysyłki i formę płatności. A następnie wybrać opcje „złóż zamówienie” i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami.
11. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia są potwierdzane drogą mailową. Za chwile zawarcia umowy uważa się klikniecie w nadesłany link aktywacyjny. W przypadku wcześniejszej wpłaty zamówienie uważa się z a przyjęte w momencie zaksięgowanie pieniędzy na koncie.
12. Zamówienie zrealizowane będzie pod adres wskazany przez Zamawiającego.  
13. Login i hasło mają charakter poufny i Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający.
14. Składając Zamówienie Zamawiający akceptuje niniejszy Regulamin. Zamawiający jest związany niniejszym Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Zastosowanie postanowień innych niż wynikające z Regulaminu lub wyraźnego przepisu prawa, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy jest niedopuszczalne. Akceptując regulamin Zamawiający wyraża zgodę na kontaktowanie się z Zamawiającym droga pocztową dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług fSklepu przesyłanie informacji handlowych dot. produktów i usług Sklepu droga elektroniczną, kontaktowanie się z Zamawiającym przez telefon dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług Sklepu oraz realizacji zamówienia.


IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Realizacja Zamówienia następuje w przypadku zamówień realizowanych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od:
 zaksięgowania wpłaty na koncie firmowym, w przypadku płatności przelewem.
2. Realizacja Zamówienia następuje natychmiast w przypadku zamówień realizowanych za pośrednictwem pracowników sprzedawcy:

 • od momentu potwierdzenia przez ekologicznytarg.pl przyjęcia Zamówienia do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym, w przypadku płatności przelewem
 • od momentu potwierdzenia przez ekologicznytarg.pl przyjęcia Zamówienia do realizacji, w przypadku płatności za pobraniem (gotówką).

3. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT na życzenie Zamawiającego.
4. Zamawiający ma do wyboru następujące płatności

 • przelewem - wpłata na konto bankowe firmy
 • gotówka przy odbiorze
 • płatność za pośrednictwem systemu PayU

5. Zamawiający dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od adresu doręczenia zamówienia.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień juz złożonych.
7. Sklep ekologicznytarg.pl zastrzega sobie prawo by NIE realizować zamówienia lub wstrzymać się z jego realizacją, gdy:

 • dane Zamawiającego są nieprawdziwe lub nieprawidłowe,
 • Zamawiający nie przestrzega regulaminu,
 • formularz zamówienia jest wypełniony nieprawidłowo,
 • zamówienie wzbudza wątpliwość, co do osoby Zamawiającego,
 • w sytuacji chwilowego braku towaru w sklepie nieuwidocznionego na stronie www.ekologicznytarg.pl (o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego).

8. W przypadku odmowy realizacji Zamówienia, niedostępności opłaconych przez Zamawiającego towarów lub w przypadku anulowania przez Zamawiającego złożonego Zamówienia, sklep ekologicznytarg.pl dokona zwrotu nadpłaconej kwoty. Zamawiającemu nie będą przysługiwać żadne inne roszczenia w tym zakresie.
9. Koszty przesyłki pocztowej są ustalane według cennika Poczty Polskiej znajdującego się pod adresem www.poczta-polska.pl, natomiast koszty dostarczenia towaru za pośrednictwem pracowników Sprzedawcy lub firmy kurierskiej są szczegółowo określone w zakładce "Dostawa i płatność".

V. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przez Zamawiającego wysłanego Zamówienia będzie traktowana jako naruszenie niniejszego regulaminu.

2. W razie niezgodności (zawartości lub uszkodzenia) dostawy ze złożonym zamówieniem, Zamawiający powinien powiadomić o tym Sprzedawcę i odmówić przyjęcia Produktów, których nie zamawiał lub zostały uszkodzone w transporcie.

3. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Zamawiający zobowiązany jest wypełnić wraz z dostawcą protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą, po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego.

4. Zamawiający powinien poinformować o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży – wysyłając email na adres:  zamowienia@ekologicznytarg.pl. Do reklamacji należy załączyć zdjęcie produktu (jeśli wadę można fotografować).
Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie do 14 dni.

5. Sprzedawca zwraca Zamawiającemu należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto z którego została dokonana zapłata za Zamówienie bądź w przypadku płatności gotówką na konto wskazane przez Zamawiającego, bądź przekazem pocztowym.

6. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.

7. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej Sprzedawcy nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru (w szczególności wynikające z kolorów – Sprzedawca oferuje produkty spożywcze, które mogą się różnić w zależności od partii towaru).

8. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. Z 2000r. Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami) Zamawiający może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania i musi być zwrócony w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu. Towar niespełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty.

8.1. Zamawiający może odstąpić od umowy, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, składając stosowne Oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni i wysyłając je na adres JULEKO Bogumiła Krzycka ul. Piaskowa 58, 05-075 Warszawa lub na adres email zamowienia@ekologicznytarg.pl . Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta).

8.2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.2.1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.3. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Zamawiający powinien zapakować i zabezpieczyć odsyłane Towary tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie do Sprzedawcy.

8.3.1. Zwracane Towary należy odesłać na adres: JULEKO Bogumiła Krzycka, ul. Piaskowa 58, 05-075 Warszawa.

8.3.2. Zamawiający ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

8.3.3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Zamawiającego odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

8.4. Termin 14 dniowy, w którym Zamawiający może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

8.5. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku:

8.5.1. produktów spożywczych, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.5.2. dostarczania Towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami.

8.6. W wypadku Usługobiorców Przedsiębiorców, Usługodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy odpowiedniego oświadczenia.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

1. Postanowienia ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest JULEKO Bogumiła Krzycka ul. Piaskowa 58, 05-075 Warszawa NIP 5291664574, telefon: + 48 694978128 , e-mail biuro@ekologicznytarg.pl, będącą jednocześnie Usługodawcą Sklepu internetowego i Sprzedawcą.

1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepodawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. Cel i zakres zbierania danych

2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Sprzedającym i Zamawiającym (Klientem) polegającego na świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez Sklep lub zawarciu i wykonaniu umowy sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

2.1.2. udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w pkt. 2.1.1.

2.2. W przypadku Zamawiających (Klientów), którzy korzystają z płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu payu.pl, Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Zamawiających jedynie agentowi rozliczeniowemu wybranemu przez Zamawiającego i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Zamawiającego płatności za ich pośrednictwem.

2.3. W przypadku Zamawiających, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Zamawiających w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy.

2.4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Zamawiających:

2.4.1. Imię i nazwisko.

2.4.2. Adres.

2.4.3. Adres e-mail.

2.4.4. Numer rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym)

2.4.5. Płeć

2.4.6. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) (dotyczy jedynie Usługobiorców, Klientów prowadzących działalność gospodarczą).

2.4.7. Numer telefonu

2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.5. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu lub zawarcia umowy sprzedaży Produktów.

2.6. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego. Więcej informacji o plikach cookies zawarte jest w Polityce cookies.

3. Podstawa przetwarzania danych

3.1. Korzystanie z Sklepu oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy lub umów sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego lub zawrzeć umowę sprzedaży zgodnie z Regulaminem Sklepu.

3.2. Zgodnie z z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r .przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

3.2.1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

3.2.2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3.2.3. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora np. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług świadczonych przez Sprzedawcę.

3.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 3.2. Polityki prywatności.

4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

4.1. Zamawiający  ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro@ekologicznytarg.pl,

5. Postanowienia końcowe

5.1 Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.2 Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

5.2.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

5.2.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Zamawiającego.

5.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

POLITYKA COOKIES

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu - JULEKO Bogumiła Krzycka

4. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

 • a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Zamawiającego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • c) utrzymanie sesji Zamawiającego Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Zamawiającego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Zamawiającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Zamawiającego.

6. W ramach Sklepu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 • a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
 • b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
 • c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
 • d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Zamawiającego, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowymZamawiającego. Zamawiający ze Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Zamawiającego ze Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Zamawiającego i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

 


 

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

JULEKO Bogumiła Krzycka

Ul. Piaskowa 58

05-075 Warszawa

www.ekologicznytarg.pl

zamowienia@ekologicznytarg.pl

+48 694978128

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

Data zawarcia umowy:

 

Imię i nazwisko konsumenta:

 

Adres konsumenta:

 

Numer zamówienia:

 

Data wysłania formularza:

 

Podpis konsumenta: